Grants

Polskie Mosty Technologiczne

SatAgro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Polska (NIP: 7010639032) uczestniczy w programie Polskie Mosty Techonologiczne

Działanie realizowane w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: PMT/0059/1N/2018

Umowa o dofinansowanie projektu nr UG-PMT/0059/1N/2018-USA

Całkowita wartość projektu 200 000.00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej 90 000.00 PLN