REGULAMIN WEBINARU

Postaw na precyzję, by efektywniej zarządzać zasobnością gleby w P, K, Mg i Ca?”

organizowanego przez SatAgro Sp. z o.o. 

§ 1 DEFINICJE

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

Webinar – spotkanie informacyjno-szkoleniowe w formule on-line organizowane przez Organizatora dla Uczestników przy wykorzystaniu Serwisu ClickMeeting

Organizator –  SatAgro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-089), przy ul. Żwirki i Wigury 93, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000650481, REGON 365886156, NIP 7010639031 

Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Webinarze, która po zapoznaniu się z Regulaminem (w tym z Klauzulą Informacyjną RODO) oraz akceptacji wynikających z niego postanowień i zawartych w nim warunków, zarejestrowała się podając niezbędne dane w Formularzu rejestracji

Formularz rejestracji – internetowy formularz, wypełniany w celu rejestracji na Webinar, zamieszczony na stronie internetowej pod następującym adresem: https://satagro.clickmeeting.com/webinar_2/register

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 2 OGÓLNE INFORMACJE O WEBINARZE

 1. Webinar odbędzie się dnia 28.02.2024 o godzinie 10:00 i potrwa ok. 45 minut.
 2. Webinar nie jest odpłatny dla Uczestników.
 3. W Webinarze może wziąć udział każda osoba nim zainteresowana po wcześniejszej rejestracji za pomocą Formularza rejestracji. Liczba Uczestników Webinaru jest ograniczona.
 4. Webinar prowadzony będzie w języku polskim. Uczestnik ma prawo do zadawania pytań w formie czatu przez cały czas trwania Webinaru lub w formie werbalnej w części Webinaru dedykowanej dyskusji. Zadawanie pytań będzie możliwe również po zakończeniu Webinaru, drogą elektroniczną pod adresem biuro@satagro.pl lub telefonicznie +48 570 000 941.
 5. Webinar odbędzie się z wykorzystaniem Serwisu ClickMeeting, którego właścicielem jest ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy al. Grunwaldzka 413, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000604194, REGON 363766502, NIP 5842747535.
 6. Organizator będzie rejestrował przebieg Webinaru (w tym wypowiedzi Uczestników Webinaru oraz, jeśli w trakcie Webinaru nastąpi połączenie wideo, także wizerunki Uczestników). Nagranie zostanie udostępnione w Internecie. Uczestnik wypełniając Formularz rejestracji i decydując się na udział w Webinarze wyraża zgodę na powyższe działania Organizatora.
 7. Uczestnik w trakcie Webinaru nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu Webinaru.

§ 3 REJESTRACJA

 1. Aby wziąć udział w Webinarze należy dokonać rejestracji za pośrednictwem Formularza rejestracji dostępnego pod adresem: https://satagro.clickmeeting.com/webinar_2/register
 2. Potencjalny Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu w momencie dokonywania rejestracji, w tym z Klauzulą Informacyjną RODO. Brak akceptacji warunków w nim zawartych jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w Webinarze.
 3. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji i link do Webinaru na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji na Webinar, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału oraz za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Uczestnika.

§ 4 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW WEBINARU

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SatAgro Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa (dalej „Administrator”),
  z którym można skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: biuro@satagro.pl.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: krzysztof.stopa@satagro.pl.
 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to: imię i nazwisko, adres e-mail.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji niezbędnych do organizacji, przeprowadzenia i obsługi Webinaru,
  2. przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej, po udzieleniu zgody, informacji dotyczących oferty SatAgro Sp. z o.o., w tym w zakresie organizacji Webinarów.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. w przypadku przetwarzania w celu określonym w ust. 4a powyżej, do czasu zakończenia Webinaru;
  2. w przypadku przetwarzania w celu określonym w ust. 4b powyżej, na podstawie udzielonej zgody, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody; wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie danych osobowych określonych w Formularzu rejestracji na Webinar jako obowiązkowe, tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, jest wymogiem dobrowolnym, jednakże brak ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w Webinarze. Wyrażenie zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji dotyczących oferty SatAgro Sp. z o.o., w tym w zakresie organizacji Webinarów, jest dobrowolne i zależne od Państwa zgody oraz nie jest niezbędne do rejestracji na Webinar i wzięcia w nim udziału. 
 7. Dane osobowe nie będą służyły decyzjom podejmowanym w oparciu o ich zautomatyzowane przetwarzanie.
 8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Skorzystanie z wyżej wskazanych uprawnień możliwe jest za pośrednictwem danych kontaktowych ujętych w ust. 1 i 2.
 10. W razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Webinar odbędzie się za pośrednictwem Serwisu ClickMeeting, który posiada własną Politykę prywatności. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki prywatności ClickMeeting. W przypadku braku jej akceptacji, nie będzie możliwe wzięcie udziału w Webinarze.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Webinar odbył się w sposób ciągły bez zakłóceń, jednakże Uczestnik jest świadomy możliwości wystąpienia zakłóceń niezależnych od Organizatora, np. spowodowanych zdarzeniem siły wyższej, w tym awarią sieci Internet, awarią Serwisu ClickMeeting lub niedozwoloną ingerencją Uczestników lub osób trzecich. 
 2. Wszelkie materiały i informacje udostępniane przez Organizatora w ramach realizacji Webinaru stanowią przedmiot własności intelektualnej Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory rozwiązywane będą przed sądem właściwym dla Organizatora. 
 5. Regulamin udostępniony jest na stronie https://satagro.pl/webinar, co umożliwia jego pozyskanie i odtwarzanie.

MATERIAŁY DO POBRANIA