Badanie gleby – nawożenie na podstawie wyników

06/24/2021

Aby stworzyć mapę zmiennego dawkowania na podstawie wyników badania gleby, wystarczy wykonać parę kroków opisanych poniżej – jeżeli wykonałeś już mapę nawożenia na podstawie zdjęcia satelitarnego, większość procesu będzie znajoma.

1. wyświetl wyniki badania w „Eksploratorze”

Z listy „Pokaż na mapie” wybierz „Próby gleb”. Na mapie wyświetli się podział pola na strefy, a po jej lewej stronie pojawi się wybór charakterystyk/składników.
Wybierz charakterystykę, na podstawie której chcesz zaplanować zabieg precyzyjny, np. dla wapnowania – pH. Jeżeli w systemie są dane o klasie gleby, możesz wybrać obok zawartości składnika w bezwzględnych wartościach (1 mg/100 g) także kategorie zasobności (średnia/wysoka…).


Widoczne są teraz:
• na mapie – wartości wybranej charakterystyki w poszczególnych strefach;
• po lewej od mapy, pod wyborem daty – zielone przyciski „Utwórz zabieg precyzyjny” i „Szczegóły stref”

2. Kliknij na przycisk „Utwórz zabieg precyzyjny”

Otworzyłeś teraz kreator zabiegów precyzyjnych. Zabiegowi nadaj tytuł, aby łatwo odnaleźć go później w „Dzienniku”. Możesz też dodać opis i zmienić datę.

3. Określ parametry dawkowania

Teraz czas na najważniejszy etap procesu – określenie sposobu w jaki system ma obliczyć dawki w poszczególnych strefach. Przejdźmy przez wszystkie parametry po kolei:

Typ źródła mapy to Strefy – tym razem dawki ustalimy w oparciu o wyniki badań gleby w strefach, a nie na indeksie roślinności ze zdjęcia satelitarnego.

Podstawa dawkowania – tu wybieramy sposób obliczania dawek.

Domyślny sposób, nazwany „Użytkownika” pozwala na większą dowolność i jest bardziej podobny do procesu tworzenia map nawożenia na podstawie zdjęć satelitarnych. Sposób „Zasobność” pozwala na agronomiczne obliczenia dawek w czystym składniku, po czym przelicza je na dawki nawozu.

Tryb Użytkownika

Ten tryb obliczania dawek jest bardziej podobny do tego, z którego korzystasz przy tworzeniu mapy na podstawie zdjęcia satelitarnego.

Dawka będzie ustalana w prostym stosunku do badanej charakterystyki (pH, zawartość potasu). Definiujemy:

  • minimalną i maksymalną dawkę nawozu (na rysunku Dmin i Dmax)
  • minimum i maksimum wartości zasobności (Xmin i Xmax).

SatAgro w każdej strefie obliczy na podstawie zasobności dawkę tak, jak na rysunku – dla stref o zasobności w zakresie podanych minimów i maksimów (B) dawka zostanie obliczona między minimum a maksimum, strefy o zasobności niższej od minimum automatycznie dostaną dawkę maksymalną (A), najbardziej zasobne strefy – dawkę minimalną (C).

Przykładowo, jeżeli uważamy że gleba na części pola ma właściwy odczyn (np. pH 6.5 i więcej), możemy ustawić Dawkę minimalną na 0 a maksymalną zasobność na pH 6,5. Dzięki temu wygenerujemy mapę na której część pola będzie zupełnie wyłączona z zabiegu wapnowania.

Tryb Zasobność

Zapotrzebowanie czystego składnika – tu podajemy wartość bazową, zapotrzebowanie uprawy (np. podane przez producenta nasion). Na rysunku niżej, parametr ten to Z.

Poniżej w tabeli ustalamy w jaki sposób nawozić będziemy ponad bazę, budując długoterminową zasobność gleby. W najmniej zasobnych częściach pola o zasobności Xmin i niższej ustalimy korektę wysoką Kmax („dosypiemy” najwięcej – A), w najlepszych częściach pola, o zasobności Xmax lub wyższej – niską lub zerową (Kmin, w punkcie B). Wartości korekty dla poszczególnych klas gleby i zasobności znaleźć można w tabelach agronomicznych.

Opcje zaawansowane

Dostosuj do średniej – w trybie obliczania dawki „Użytkownika” możesz tak dobrać dawki, żeby zużycie nawozu na całym polu był równy zadanej przez Ciebie średniej.

Poprawka – w trybie obliczania dawki „Zasobność” wprowadzić możesz procentowy mnożnik, odpowiadający przykładowo spodziewanej zawartości danego składnika w przyorywanych resztkach pożniwnych.

Poziom wygładzania – jeżeli podejrzewasz, że granice z badań gleby są zbyt nagłe a chemia gleby zmienia się w sposób bardziej ciągły, możesz dokonać wygładzenia mapy nawożenia – powstaną wtedy strefy pośrednie, dawki będą zmieniać się w bardziej gładki sposób. Jak zaznaczysz opcję wygładzania pojawią się nowe parametry. Poziom wygładzenia określa jak bardzo granice mają zostać rozmyte. Pozostałe parametry („Min. Jednostka mapowania”, „liczba przedziałów”) są opisane w artykule o tworzeniu map nawożenia na podstawie zdjęcia satelitarnego.

4. Określ parametry techniczne zabiegu

W kolejnych okienkach ustalić możesz:

  • produkt który zastosujesz – wybierz z listy nawóz żeby dowiedzieć się ile czystego składnika trafi na pole lub wybierz opcję „Inny”.
  • parametry finansowe – podaj koszt środków aby system obliczył czy i ile oszczędzasz różnicując dawki.
  • Sprzęt – podaj terminal na którym korzystać będziesz z mapy. Ten krok jest szczególnie ważny – marka i model terminalu ma wpływ na rodzaj generowanych plików.

Po uzupełnieniu informacji, kliknij na przycisk „Zapisz” – system zacznie generować mapę na podstawie zadanych parametrów.

5. Sprawdź, czy mapa Ci odpowiada

Na wykresie po prawej zobaczysz jakie dawki zastosujesz na jakiej powierzchni. Pod wykresem wyświetlona jest mapa podziału pola.

Ważną informacją przy akceptacji mapy są oszczędności, które obliczyć możesz na dole po lewej. Zmień „Dawkę odniesienia” żeby porównać zabieg do nawożenia stałą dawką.

Jeżeli podział pola na strefy Ci nie odpowiada, kliknij „Edytuj” na dole po lewej. Będziesz mógł zmienić wszystkie parametry które podałeś w kroku 3.

Jeżeli podział pola Ci odpowiada, ale chciałbyś zmienić dawki w konkretnej strefie, kliknij na przycisk „Edytuj” koło wykresu na górze po prawej.

Po wprowadzeniu zmian, kliknij „Zapisz”.

6. Pobierz mapę zmiennego dawkowania

Jeżeli wszystko się zgadza, kliknij na przycisk „Pobierz” i wybierz z listy „Format terminala”. Na Twój komputer pobrane zostaną pliki z mapą w odpowiednim formacie.