Moduł Rentowność

02/21/2023

Czym jest?

Moduł Rentowność umożliwia mapowanie rentowności pól uprawnych oraz szczegółową analizę jej składowych – kosztów i przychodów, z uwzględnieniem przestrzennego zróżnicowania ich rozkładu w różnych przedziałach czasowych. Dzięki łatwemu dostępowi do pełnych informacji na temat nakładów ponoszonych na uprawę i możliwości porównania ich z osiąganymi rezultatami, gospodarstwa mogą koncentrować się na zapewnianiu opłacalności prowadzonej produkcji. Rentowność otwiera możliwości oceny relacji między kosztami i przychodami w sposób, który promuje wzrost zysków dzięki optymalizacji kosztów ponoszonych na agrochemikalia.

Dane wykorzystywane w module Rentowność

Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności modułu Rentowność na koncie użytkownika w SatAgro powinny znajdować się:

  • Zarchiwizowane zabiegi precyzyjne oraz inne prace polowe wraz z kosztami poniesionymi na ich wykonanie,
  • Strefy zarządzania ukazujące zróżnicowanie w plonowaniu poszczególnych sektorów pól lub zintegrowane z kontem mapy plonowania (proces ich tworzenia został opisany w sekcji „Zabiegi precyzyjne” -> “Strefy zarządzania”),
  • Informacje o uzyskanym plonie oraz przychodzie ze sprzedaży płodów rolnych (o sposobie ich wgrywania można przeczytać w sekcji “Zarządzanie danymi” -> „Historia upraw i plonowania”).

Obsługa

Moduł Rentowność posiada intuicyjny interfejs dzięki czemu jego obsługa jest bardzo łatwa. Jedynym zadaniem użytkownika jest ustawienie czterech kluczowych parametrów za pomocą rozwijanych list:

  • Pole (1) – na liście umieszczonej pod nagłówkiem “Pole” znajdują się wszystkie dostępne na koncie powierzchnie. Należy wybrać tę, dla której system ma przeprowadzić analizę kosztów i przychodów.
  • Okres (2) – z listy umieszczonej pod nagłówkiem “Okres” należy wybrać przedział czasu, z którego dostępne na koncie użytkownika dane mają zostać wykorzystane w analizie. Mogą to być lata kalendarzowe, okresy wegetacji upraw lub okresy pomiędzy uprawami.
  • Koszty (3) – na liście pod nagłówkiem “Koszty” znajdują się kategorie zabiegów wykonywanych na polach. System może wykorzystać do analizy koszty zabiegów tylko z jednej z nich lub ze wszystkich naraz.
  • Przychód (4) – z listy umieszczonej pod nagłówkiem “Przychód” należy wybrać źródło informacji o wygenerowanym przychodzie w ujęciu przestrzennym, które zostanie wykorzystane w analizie. Opcja “Prognozowane przez system” opiera zróżnicowanie strefowe uzyskanego plonu (i związanego z nim przychodu) na podstawie ustawionych, jako domyślne, stref zarządzania danym polem. Opcja “Dostarczone przez użytkownika” umożliwia wykorzystanie w analizie  zintegrowanej z kontem użytkownika mapy zmiennego plonowania wygenerowanej przez kombajn.Po określeniu ww. czterech parametrów w module widoczne będą 3 mapy: mapa kosztów (5), mapa przychodów (6) oraz mapa zysku (7). Za ich pomocą użytkownik może prześledzić uzyskane wyniki analizy w ujęciu przestrzennym i ocenić poziom rentowności w poszczególnych  strefach na polu. W tym celu pomocny może być także wykres (8) relacji zysków do kosztów oraz plonowania.

Pod mapami, obok wykresu, widoczna będzie także Lista wydarzeń (zabiegów i prac polowych) (9), które uwzględnione zostały w analizie. Na Liście, poza datą, nazwą oraz kategorią, do której zostały przypisane poszczególne z nich, widoczny będzie także  koszt ich wykonania, a w przypadku Zbioru także przychód, w przeliczeniu na  hektar lub całe pole. Po kliknięciu w ikonę Lupy znajdującej się w ostatniej kolumnie Listy (“Szczegóły”) wyświetlone zostaną szczegóły danego wydarzenia oraz możliwa będzie jego edycja (np. dodanie kosztów jego wykonania). W dolnej części listy przedstawione będzie (w sposób liczbowy) podsumowanie wszystkich kosztów uwzględnionych w analizie wydarzeń, uzyskany przychód oraz zysk w przeliczeniu na hektar oraz na całe pole.