Badanie gleby – nawożenie na podstawie wyników

06/24/2021

Aby stworzyć mapę zmiennego dawkowania na podstawie wyników badania gleby, wystarczy wykonać parę kroków opisanych poniżej – jeżeli wykonałeś już mapę nawożenia na podstawie zdjęcia satelitarnego, większość procesu będzie znajoma.

1. Wyświetl wyniki badania w Eksploratorze

Z listy „Warstwa” wybierz „Próby gleb” (1). Następnie, z listy poniżej (2), wybierz charakterystykę, na podstawie której chcesz zaplanować zabieg precyzyjny, np. dla wapnowania – pH. Jeżeli w systemie są dane o klasie gleby, możesz wybrać obok zawartości składnika w bezwzględnych wartościach (1 mg/100 g) także kategorie zasobności (średnia/wysoka…) (3).


Widoczne są teraz:
• na mapie – wartości wybranej charakterystyki w poszczególnych strefach;
• w lewym dolnym rogu podkładu, na którym wyświetlana jest mapa, przycisk „Utwórz zabieg”(4).

2. Kliknij przycisk „Utwórz zabieg”

Otworzyłeś teraz kreator zabiegów precyzyjnych. Zabiegowi nadaj tytuł (1), aby łatwo odnaleźć go później w Dzienniku. Możesz też zmienić datę (2) i dodać opis (3).

3. Określ parametry dawkowania

Teraz czas na najważniejszy etap procesu – określenie sposobu w jaki system ma obliczyć dawki w poszczególnych strefach. Przejdźmy przez wszystkie parametry po kolei:

  • „Typ źródła” mapy to Strefy (4) – tym razem dawki ustalimy w oparciu o wyniki badań gleby w strefach, a nie na podstawie indeksu roślinności ze zdjęcia satelitarnego.
  • „Podjeście” (5) – tu wybieramy sposób obliczania dawek. Domyślny sposób, nazywany podejściem „Uproszczonym” pozwala na większą dowolność i jest bardziej podobny do procesu tworzenia map nawożenia na podstawie zdjęć satelitarnych. Podejście „Agronomiczne” pozwala na określenie dawek w czystym składniku, po czym przelicza je na dawki nawozu. Poniżej omówione zostały oba podejścia.


Podejście Uproszczone

To podejście obliczania dawek jest bardzo podobne do tego, z którego korzystasz przy tworzeniu map na podstawie zdjęć satelitarnych. W pierwszym kroku, w celu wyrównania niedoborów składników w glebie, wybierz stretegię „Wyrównującą”(6). Dzięki niej wyższe dawki nawozu trafią w te miejsca na polu, które charakteryzują się niższą zasobnością. Następnie podaj minimalną i maksymalną dawkę nawozu (7), jaką system ma przydzielić w zależności od wartości zasobności zczytanych z mapy (8).  


Podejście Agronomiczne

„Zapotrzebowanie czystego składnika” (11) – tu podajemy wartość bazową, zapotrzebowanie uprawy (np. podane przez producenta nasion). Na rysunku niżej, parametr ten to Z.

Poniżej w tabeli (12) ustalamy w jaki sposób nawozić będziemy ponad bazę, budując długoterminową zasobność gleby. W najmniej zasobnych częściach pola o zasobności Xmin i niższej ustalimy korektę wysoką Kmax („dosypiemy” najwięcej – A), w najlepszych częściach pola, o zasobności Xmax lub wyższej – niską lub zerową (Kmin, w punkcie B). Wartości korekty dla poszczególnych klas gleby i zasobności znaleźć można w tabelach agronomicznych.

Opcje Zaawansowane

„Dostosuj do średniej” (9) – w podejściu Uproszczonym możesz tak dobrać dawki, żeby zużycie nawozu na całym polu było równe zadanej przez Ciebie średniej.

„Poprawka” – w podejściu Agronomicznym wprowadzić możesz procentowy mnożnik, odpowiadający przykładowo spodziewanej zawartości danego składnika w przyorywanych resztkach pożniwnych.

„Poziom wygładzania” (10) – jeżeli podejrzewasz, że granice z badań gleby są zbyt nagłe, a chemia gleby zmienia się w sposób bardziej ciągły, możesz dokonać wygładzenia mapy nawożenia – powstaną wtedy strefy pośrednie, dawki będą zmieniać się w bardziej gładki sposób. Jeśli zaznaczysz opcję wygładzania pojawią się nowe parametry. Poziom wygładzenia określa jak bardzo granice mają zostać rozmyte. Pozostałe parametry („Min. Jednostka mapowania”, „Maks. liczba przedziałów”) są opisane w artykule o tworzeniu map nawożenia na podstawie zdjęcia satelitarnego.

4. Określ parametry techniczne zabiegu

W kolejnych okienkach ustalić możesz:

  • Produkt, który zastosujesz – wybierz z listy nawóz żeby dowiedzieć się ile czystego składnika trafi na pole lub wybierz opcję „Inny”.
  • Parametry finansowe – podaj koszt środków, aby system obliczył czy i ile oszczędzasz różnicując dawki.
  • Sprzęt – podaj terminal, na którym korzystać będziesz z mapy. Ten krok jest szczególnie ważny – marka i model terminalu ma wpływ na rodzaj generowanych plików.

Po uzupełnieniu informacji, kliknij na przycisk „Zapisz” – system zacznie generować mapę na podstawie zadanych parametrów.

5. Sprawdź, czy mapa Ci odpowiada

Na wykresie po prawej zobaczysz jakie dawki zastosujesz na jakiej powierzchni. Pod wykresem wyświetlona jest mapa podziału pola.

Jeżeli podział pola na strefy Ci nie odpowiada, kliknij „Edytuj” na dole po lewej. Będziesz mógł zmienić wszystkie parametry które podałeś w kroku 3 i 4.

Jeżeli podział pola Ci odpowiada, ale chciałbyś zmienić dawki w konkretnej strefie, kliknij na przycisk „Edytuj” koło wykresu na górze po prawej.

Po wprowadzeniu zmian, kliknij „Zapisz”.

6. Pobierz mapę zmiennego dawkowania

Jeżeli wszystko się zgadza, kliknij na przycisk „Pobierz” i wybierz z listy „Format terminala”. Na Twój komputer pobrane zostaną pliki z mapą w odpowiednim formacie.