Czy jesteś gotowy do zabiegów precyzyjnych?

11/10/2020

Opublikowana właśnie nowa wersja serwisu SatAgro zawiera zestaw funkcjonalności, które pomogą zorientować się w jakim stopniu gospodarstwo gotowe jest do kompleksowego wdrożenia zabiegów precyzyjnych, a także jakie zestawy danych są zintegrowane z granicami poszczególnych pól.

Dostępne obecnie technologie pozwalają na zdobycie bardzo wielu informacji o zróżnicowanych warunkach w obrębie pól uprawnych – ich warunkach glebowych, stanie łanu, plonowaniu. W odpowiedzi na ten ciągły postęp technologiczny opracowaliśmy szereg narzędzi, które pozwalają gospodarstwom z niego skorzystać. Niemniej praktyka pracy z agronomami pozwala dojść do wniosku, że uwzględnienie czterech kluczowych elementów monitoringu pól pozwala na zrealizowanie większości korzyści, które wiążą się z zabiegami precyzyjnymi.

Elementy te to: (1) Monitoring satelitarny łanu, (2) badanie zasobności gleby, (3) strefy zarządzania polem, (4) historia zasiewów i zbiorów.

Po zalogowaniu do serwisu SatAgro, na Pulpicie widoczna jest nowa sekcja „Gotowość do zabiegów precyzyjnych”. Znajduje się tam pasek postępu, gdzie, w wartościach procentowych, umieszczona jest informacja o stopniu uzupełnienia tych kluczowych danych (wartość uśredniona dla wszystkich pól).

  VRA_readiness_SatAgro

Monitoring satelitarny łanu
Poza bieżącym monitoringiem, umożliwiającym np. zidentyfikowanie miejsc wymagających inspekcji (tzw. scouting), zdjęcia satelitarne, i oparte na nich narzędzia SatAgro, pozwalają tworzyć mapy aplikacyjne (zmiennego dawkowania), zarówno dla pojedynczych pól uprawnych, jak i dla ich grup. Monitoring satelitarny ma kapitalne znaczenie dla optymalizacji nawożenia azotem, którego dostępność jest tak zmienna, że okresowe badanie gleby jedynie w niewielkim stopniu może to uchwycić. W dobie zwiększonych wymagań w zakresie wpływu na środowisko, w tym konkretnych wytycznych Dyrektywy Azotanowej, uwzględnienie zmienności stanu łanu pozwala zmaksymalizować użyteczność nawozu w obrębie zadanych limitów.

Badanie zasobności gleby
Analiza zasobności gleby jest tradycyjnie uznawana za podstawę rolnictwa precyzyjnego. Serwis SatAgro zawiera narzędzia służące do podziału pola na strefy pobrania prób na podstawie wewnętrznie spójnych, i przez to bardziej reprezentatywnych, stref.  Umożliwia to lepsze uchwycenie zmienności gleby niż przy prostym podejściu opierającym się na regularnej siatce. Następnie po wykonaniu badania i wprowadzeniu wyników na konto użytkownika dostępny jest szereg narzędzi umożliwiających tworzenie zabiegów precyzyjnych.

Strefy zarządzania polem
Strefy zarządzania polem są odzwierciedleniem wieloletniego trendu w zakresie plonowania poszczególnych części pola. W odróżnieniu od bieżącego monitoringu, który pozwala szybko reagować na pojawiające się anomalie, strefy zarządzania są niejako podsumowaniem wielu obserwacji. Są szczególnie przydatne do planowania zabiegów precyzyjnych kiedy łanu jeszcze nie ma, kiedy dopiero zaczął się on wykształcać, lub kiedy brakuje bieżących zdjęć satelitarnych. Serwis SatAgro pozwala uśredniać mapy satelitarne, jako podstawę do wyznaczenia stref (narzędzie Map Mixer). Niemniej czasem nawet jedno dobre zdjęcie, np. z fazy zamierania w trakcie suchego sezonu, świetnie oddaje przestrzenne zróżnicowanie produktywności pola. W dobie coraz bardziej efektywnego mapowania plonów w trakcie kombajnowania, uzyskiwane w ten sposób dane również mogą być wykorzystywane jako podstawa do wyznaczenia stref zarządzania polem.

Historia zasiewów i zbiorów
Poprawnej analizie zdjęć satelitarnych i innych map sprzyja znajomość historii danego pola oraz czynników mających wpływ na plonowanie, przede wszystkim warunków pogodowych. Serwis SatAgro umożliwia wizualizację historii upraw oraz przebiegu kondycji łanu i kluczowych zmiennych agro-meteorologicznych, które go kształtują. Możliwe jest porównanie wielu sezonów, a także definiowanie alarmów powiązanych z tymi zmiennymi. Wprowadzenie dat zasiewów umożliwia automatyczne zliczanie takich kluczowych parametrów jak suma temperatur efektywnych i skumulowane opady, które maja znaczenie dla planowania zabiegów i wpływają na wielkość plonów. Natomiast wprowadzenie informacji o plonowaniu pomaga w analizie zależności plonów od monitorowanych zmiennych, a także wspiera prace nad modelami prognozującymi.

Dostępność tych informacji dla poszczególnych pól uprawnych podsumowana jest w tabeli widocznej po kliknięciu w przycisk „Szczegóły” na Pulpicie. Każdy element listy połączony jest z modułami serwisu, które wspierają zarządzanie tymi informacjami. Można stąd łatwo przejść do części sekcji służącej do projektowania stref pobrania prób gleby i wprowadzania posiadanych już wyników badania gleby, do modułu pozwalającego wyznaczyć strefy zarządzania polem, lub do widoku służącego do łatwego uzupełnienia informacji o płodozmianie w gospodarstwie.

VRA_readiness_SatAgro

Kliknięcie w przycisk „Pokaż dodatkowe” umożliwia wizualizację dostępności również innych warstw informacji przestrzennych, m.in. map plonu, wyników skanowania gleby, czy danych z dronów. Opcja ta jest szczególnie przydatna dla gospodarstw, które mają zintegrowane w serwisie SatAgro na tyle duży zbiór danych, że trudno jest zapamiętać, które jego elementy są dostępne dla poszczególnych pól uprawnych.