Precyzyjne wapnowanie

07/15/2018

Pomimo niezliczonej ilości publikacji i ogólnej świadomości potrzeb wapnowania, ok. 40% gleb uprawnych w Polsce (dane IUNG-PIB 2017), charakteryzuje się odczynem kwaśnym lub bardzo kwaśnym. Sytuacji nie poprawi z pewnością malejące zużycie nawozów wapniowych, których dawki już dawno są niższe niż średnie roczne wymywanie CaO, które jest na poziome 300-400kg CaO/ha. Pomimo, że obniżanie się pH gleby jest procesem naturalnym, warto również wspomnieć o dodatkowym zakwaszającym działaniu azotu amonowego (1kgN=zakwaszenie równoważne 2 kg CaO) i siarki (1kgS=równoważne 1,75 kg CaO) – są to dodatkowe czynniki wymagające uwzględnienia w kalkulacji dawki wapnowania. O tym, że utrzymanie prawidłowego pH gleby się opłaca, niech świadczy fakt, że jego wartość niższa o zaledwie 1 punkt poniżej optimum, dla danego typu gleb, ogranicza dostępność azotu o ok. 20%, fosforu o ok. 50% i potasu o ok. 20%.

W kontekście tegorocznej suszy spośród wielu zalet optymalnego odczynu możemy wyróżnić następującą: prawidłowy zakres pH gleby zapewnia roślinom możliwość budowy głębszego systemu korzeniowego dzięki czemu lepiej radzą sobie z suszą. Z drugiej strony zbyt wysokie pH może ograniczać dostępność fosforu, czy niektórych mikroskładników, które również są ważne dla roślin.

Wapnowanie w gospodarstwie ARENDA Charbielin

Wapnowanie w na polu gospodarstwa ARENDA Charbielin.

Najlepszą metodą określania potrzeb wapnowania jest pobranie prób glebowych i oznaczenie pH w akredytowanych laboratoriach np. OSCHR. Aby zapewnić maksymalną precyzję lokalizacji wyników poszczególnych prób na danym polu i późniejsze ich przełożenie na zmienną dawkę dostosowaną do poszczególnych obszarów pola, należy posiłkować się techniką GPS w formie usługi wykonywanej przez wyspecjalizowaną firmę. Za podstawę do określania obszarów, z których tworzone będą osobne próby zbiorcze z pojedynczych nakłuć gleby, może służyć zmienność NDVI uzyskiwana z obrazu satelitarnego. Na polu uprawnym, które charakteryzuje się naturalną zmiennością, wartości odczynu będą różnić się w zależności od rozpatrywanego obszaru pola. Ważne jest, aby w następstwie prac zastosować optymalną dawkę nawozu, dostosowaną do faktycznych potrzeb, co stanowi strategię precyzyjnego wapnowania, czy szerzej – precyzyjnego nawożenia.

Poniższa tabela obrazuje podział na kategorie potrzeb wapnowania w zależności od typu gleby i uzyskanego rezultatu badania pH z laboratorium. Wszystkie te informacje są zawarte w raporcie z badania laboratoryjnego. Tabela prezentuje wyznaczniki stosowane do klasyfikacji wyników.

Klasa potrzeb wapnowania ocena potrzeb wapnowania kategorie agronomiczne gleb
bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie
V Konieczne do 0,4 do 4,5 do 5,0 do 5,5
IV Potrzebne 4,1-4,5 4,5-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0
III Wskazane 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5
II Ograniczone² 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0
I Zbędne od 5,6 od 6,1 od 6,6 od 7,1

 Tabela 1. Potrzeby wapnowania gleb mineralnych¹ pH liczone w 1 mol kcl (źródło: Grzebisz, Szczepaniak, Diatta 2005) (¹ wg zaleceń SCHR, ² optymalny odczyn gleby).

 

Kolejnym etapem prac jest wyznaczenie dawki wapnowania. Rekomendacja jest przeliczona na formę tlenkową CaO. Nawozy wapniowe występujące w innej formie chemicznej, wymagają przeliczenia na formę tlenkową. Ta informacja zawarta jest np.  w ofercie lub na etykiecie zakupionego nawozu.

Kategoria agronomiczna gleby Przedział potrzeb wapnowania
konieczne potrzebne wskazane ograniczone
Bardzo lekka 3,0 2,0 1,0
Lekka 3,5 2,5 1,5
Średnia 4,5 3,0 1,7 1,0
Ciężka 6,0 3,0 2,0 1,0

Tabela 2. Dawka wapna w zależności od kategorii agronomicznej i potrzeb wapnowania w t CaO/ha (źródło: Grzebisz, Szczepaniak, Diatta 2005).

Późniejsze rekomendacje ograniczają jednorazowe dawki w przedziale koniecznych potrzeb wapnowania do maksymalnie 4t CaO/ha dla gleb ciężkich, 3t CaO/ha dla gleb średnich, a dla gleb lekkich do 2t CaO/ha. Dla gleb lżejszych również dawka w kategorii „potrzebne” została ograniczona do 1,5 t CaO/ha. Celem tej strategii jest uniknięcie negatywnego w skutkach tzw. przewapnowania. Gleba generalnie nigdy nie powinna być doprowadzona do przedziału koniecznych potrzeb wapnowania, dlatego jeśli wystąpiła taka sytuacja, wymaga prac w kilku etapach. Po zaaplikowaniu maksymalnej dozwolonej dawki po roku należy ponownie oznaczyć pH i podjąć ewentualną dalszą decyzję o kolejnym wapnowaniu, jeśli odczyn jest poniżej optymalnego poziomu.

Wybór wapna i terminu rozsiewu

W kwestii doboru typu nawozu: istnieje bardzo szeroka oferta handlowa i bez problemu można dopasować odpowiedni rodzaj nawozu do wymagań. Warto jednak pamiętać o trzech następujących podziałach:

  • ze względu na pochodzenie (kopaliny, przerób materiałów odpadowych);
  • ze względu na właściwości fizyczne (pyliste o zawartości różnych frakcji i granulowane);
  • ze względu na właściwości chemiczne (tlenkowe, węglanowe, stosunkowo nowa forma hydratu wapnia, z dodatkowym magnezem, z mikroskładnikami).

Nawiązując szczegółowiej do formy chemicznej: według starej szkoły, formy tlenkowe przeznaczone są dla gleb cięższych, a węglanowe – dla gleb lżejszych. Jeśli jednak gleba lekka ma bardzo niskie pH i celem jest w miarę szybkie podniesienie pH, wtedy część dawki może być zastosowana w formie tlenkowej. Forma węglanowa charakteryzuję się bardziej długofalowym działaniem.

Standardowo rekomendowanym terminem stosowania nawożenia jest wapnowanie na ściernisko, które dodatkowo umożliwia prawidłowe wymieszanie nawozu z glebą, najlepiej przy pomocy wielobelkowego kultywatora ścierniskowego. Uwzględniając wymagania roślin w zmianowaniu i czas rozkładu nawozu, jego stosowanie powinno nastąpić pod przedplon najbardziej wymagającej rośliny w zmianowaniu. Pogłówne wapnowanie możliwe jest tylko w niewielkich dawkach i w formie węglanowej (kreda). Wapnowanie nie powinno być bezpośrednio łączone z nawożeniem fosforem (tworzenie form trudno rozpuszczalnych fosforanu wapnia) i nawozami organicznymi (uwalnianie form lotnych azotu). Najlepiej w takich sytuacjach zachować kilkutygodniową przerwę z uprawą gleby pomiędzy zabiegami nawożenia.

Wapnowanie precyzyjne w aplikacji SatAgro

Po otrzymaniu wyników prób glebowych z danymi o pH gleby oraz ich przestrzennym położeniem na polu, w aplikacji istnieje możliwość zaimportowania takich danych. Można to wykonać bezpośrednio w aplikacji lub kontaktując się z nami. Jeżeli dane znajdują się już w aplikacji, w module tworzenia map aplikacyjnych w zamian zdjęcia satelitarnego wystarczy wybrać warstwę z zasobnością w pH z odpowiedniej daty i dopasować dawki do naszej klasy gleby i zasobności. Używanie modułu jest tożsame z przypadkiem tworzenia map aplikacyjnych do nawożenia precyzyjnego . Dodatkowo, ponieważ dane prób glebowych są pobierane w dużej odległości od siebie zalecamy zaznaczyć opcję Filtrowania ścieżki w module. W  wyniku otrzymamy mapę do precyzyjnego wapnowania gotową do pobrania.

Przykład mapy aplikacyjnej stworzonej na podstawie danych o zasobności gleby w pH.