Dane meteorologiczne

06/24/2021

W „Eksploratorze” SatAgro oferuje wygodny sposób na analizowanie pogody i jej wpływu na nasze gospodarstwo. Na wykresach wyświetlić można dane sięgające początku stulecia.

Domyślnie, dane pochodzą z najbliższej publicznej stacji meteorologicznej IMGW. Stację, jaką system przypisał danemu polu znaleźć można w „Karcie pola”, w dolnym prawym rogu panelu „Monitoring”. Na dole tego artykułu możesz też zobaczyć mapę dostępnych w Polsce stacji.

Jeżeli dysponujesz własną stacją wyposażoną w łączność z Internetem, w ramach abonamentu Premium możemy zintegrować dane z niej płynące z Twoim kontem SatAgro.

Dostępne na wykresach zmienne pogodowe to:

Temperatura 

Temperatura przedstawia uśrednioną temperaturę dzienną w stopniach Celsjusza oraz obwiednie z minimalną i maksymalną temperaturą, która wystąpiła w tym samym dniu w przeciągu ostatnich lat.

Suma temperatur efektywnych (GDD) 

GDD to bardzo przydatna w agronomii zmienna, ściśle powiązana z rozwojem roślin. Suma ta obliczana jest jako suma wszystkich nadwyżek średniej dobowej temperatury powyżej temperatury progowej (5 °C).

Przykładowo, jeżeli przez pierwszych parę dni roku przebieg temperatury był następujący:

Data Temperatura
1 stycznia 4°C
2 stycznia 6°C
3 stycznia 7°C

To 3 stycznia na koniec dnia zmienna GDD będzie wynosiła:

(4 – 5) + (6 – 5) + (7 – 5) =

= (-1 → 0) + 1 + 2 =

= 3

GDD uprawy 

Jest to ten sam wskaźnik, co w przypadku Sumy Temperatur Efektywnych, ale przystosowany do danej uprawy. Poszczególne rodzaje upraw mają różny próg temperatury, od którego mogą rosnąć. Najniższy próg mają oziminy (0-4°C), a najwyższy – uprawy wybitnie ciepłolubne, np. kukurydza (8-10°C). Wskaźnik ten jest skorelowany z występowaniem poszczególnych faz rozwoju łanu, stąd można go używać do planowania czasu zabiegów agrotechnicznych. Żeby umożliwić jego obliczenie do każdej z powierzchni trzeba dodać historię upraw, dzięki temu wyznaczymy daty, pomiędzy którymi jest obliczany wskaźnik oraz progi dla wybranej uprawy.

Opady 

Suma dziennych opadów deszczu, wyrażona w milimetrach (inaczej mówiąc – w litrach na m2).

Opady skumulowane 

Przedstawia sumę rocznych opadów deszczu wyrażoną w milimetrach. Umożliwia porównywanie stanu opadów bieżącego sezony z danymi historycznymi.

Opady skumulowane dla uprawy 

Analogicznie do GDD uprawy, jest to suma wszystkich opadów od momentu zasiania do dnia aktualnego, liczona do momentu zbioru.

Ewapotranspiracja (ET)

Miara możliwej ilości wody ubywającej z gruntu w ciągu doby. Jest to bardziej złożona zmienna, obliczana na podstawie szeregu pomiarów (temperatura, ciśnienie atmosferyczne, prędkość wiatru, nasłonecznienie, wilgotność powietrza). ET daje nam przydatne informacje o warunkach wodnych panujących w danym momencie, jednak należy pamiętać o ograniczeniach tej miary. ET to wartość potencjalnego parowania, czyli nie uwzględnia rzeczywistych dostępnych zapasów wody. Formuła skalibrowana jest dla 12-centymetrowej trawy.

Mapa publicznych stacji meteorologicznych w Polsce