Integracja z Trimble

10/26/2021

Platforma SatAgro może się zintegrować z narzędziami chmurowymi firmy Trimble. Dzięki integracji informacje o Twoich urządzeniach mogą być wykorzystane przez SatAgro do przesyłania map aplikacyjnych utworzonych na naszej platformie do konta w Trimble Ag lub bezpośrednio do jednego z Twoich terminali Trimble.

Zdjęcie terminala Trimble GFX-350 w kabinie
Terminal GFX-350. Źródło: trimble.com.

Przesyłanie map aplikacyjnych do Trimble

Aby przesłać nasze mapy na Twoje konto Trimble lub do jednego z terminali tej marki, podczas tworzenia zabiegu nawożenia lub ochrony roślin wystarczy wybrać jeden z terminali Trimble dostępnych w polu „Terminal„.

Po utworzeniu zabiegu, w dolnej części modułu znajdziesz przycisk „Wyślij do”. Po jego naciśnięciu pojawi się opcja „Trimble Connected Farm”.

Zrzut ekranu z opcją wysłania mapy aplikacyjnej do Trimble przed autoryzacją

Proces autoryzacji SatAgro

Jeśli chcesz wysłać swoje mapy po raz pierwszy do Trimble lub nie korzystałeś z tej opcji od jakiegoś czasu, po kliknięciu na przycisk „Trimble Connected Farm” pojawi się okno, które rozpoczyna proces autoryzacji. Po jego zakończeniu SatAgro uzyska dostęp do danych o Twoich terminalach Trimble. Dzięki temu możesz wysyłać mapy aplikacyjne bezpośrednio do konkretnego terminala lub do swojej organizacji bez konieczności używania pamięci USB.

Aby rozpocząć proces wystarczy kliknąć na przycisk „Autoryzuj w Trimble”, po czym zostaniesz przeniesiony na stronę logowania Trimble. Tutaj musisz się zalogować, używając nazwy użytkownika i hasła Trimble Ag.

Okno informacyjne rozpoczęcia procesu autoryzacji SatAgro w Trimble
Okno logowania na platformie Trimble Ag.
Fragment strony logowania na platformie Trimble Ag

Proces autoryzacji składa się z kilku etapów, w których należy zalogować się na swoje konto Trimble Ag Software i zatwierdzić integrację danych swojej organizacji z SatAgro.

Po zalogowaniu się do Trimble wyświetli się informacja o połączeniu, w której wystarczy zaakceptować (Allow) połączenie pomiędzy SatAgro i Trimble w pop-upie, który się pojawi zaraz po wejściu na Twoje konto, jak pokazano na poniższym obrazku.

Zrzut ekranu z platformy Trimble podczas autoryzacji SatAgro.
Pop-up z autoryzacją połączenia między SatAgro i Trimble na platformie Trimble Ag

W ostatnim kroku w procesie autoryzacji będziemy musieli przypisać organizacje, do których SatAgro będzie miała dostęp. Zazwyczaj będziemy mieli tylko jedną organizację, więc wystarczy wybrać ją z listy, która pojawi się w pop-upie i kliknąć przycisk Zapisz (Save). Ten krok jest konieczny tylko wtedy, gdy po raz pierwszy autoryzujesz SatAgro. Po zakończeniu całego procesu zostaniesz odesłany z powrotem na platformę SatAgro.

Zrzut ekranu platformy Trimble podczas autoryzacji dostępu do danych organizacji
Ekran dotyczący uprawnień dostępu do określonej organizacji na platformie Trimble Ag

Przesyłanie map aplikacyjnych do Trimble

Po połączeniu konta Trimble z SatAgro i utworzeniu zabiegu, w którym wybrano jeden z terminali tego producenta, możliwe będzie przesłanie mapy aplikacyjnej do platformy Trimble Ag. Teraz jeśli klikniesz na przycisk „Wyślij do” na dole arkusza szczegółów zabiegu, pojawią się opcje wysłania utworzonej mapy aplikacyjnej. Możesz wybrać przesłanie map na twoje konto Trimble lub bezpośrednio do terminala.

Zrzut ekranu z modułu tworzenia zabiegów precyzyjnego nawożenia z zaznaczoną opcją przesyłania danych do wybranego terminalu Trimble
Przykład z listą organizacji i urządzeń otrzymaną od Trimble, do których można wysłać mapę aplikacyjną stworzoną w SatAgro po procesie autoryzacji

Wyświetlanie przesłanych map aplikacyjnych w Trimble

Po wysłaniu mapy aplikacyjnej do Trimble powinna ona również pojawić się w sekcji „Prescriptions” na platformie Trimble Ag. Aby to sprawdzić, wystarczy zalogować się do platformy Trimble i wybrać opcję Pola (Field) z menu górnego, a następnie opcję Prescriptions z menu bocznego.

Zrzut ekranu z listą map aplikacyjnych w Trimble Ag
Lista z mapami aplikacyjnymi załadowanymi w Trimble Ag

Jeśli wysłałeś mapę bezpośrednio do jednego z Twoich terminali, możesz uzyskać do niej dostęp bezpośrednio z tego terminala. Aby to zrobić, w zależności od modelu, który posiadasz, będziesz musiał wykonać różne czynności. Możesz sprawdzić, jak załadować mapę aplikacyjną do danego terminala Trimble poprzez następujące menu rozwijane:

TMX-2050

Uwaga – w anglojęzycznych materiałach instruktażowych Trimble mapy aplikacyjne nazywane są prescriptions

Aby importować mapę aplikacyjną do komputerów pokładowych Trimble TXM-2050, nośnik USB musi zawierać ściśle określoną strukturę plików. Aby po kliknięciu „format terminala” otrzymać odpowiednio przygotowane dane, należy pamiętać o prawidłowym określeniu nazwy terminala w trakcie tworzenia mapy aplikacyjnej. Aby uniknąć utrudnień, do transferu danych najlepiej korzystać z pustego pendrive’a USB 2.0, na który skopiować możemy katalog przygotowany przez SatAgro.

Terminal Trimble TMX-2050. Źródło: trimble.com

Importowanie map aplikacyjnych

Włożywszy USB do gniazda komputera pokładowego TMX-2050, dotknąć należy dolny prawy róg paska wyświetlacza.

Gdy wyświetli się lista powiadomień (notifications), naciskamy ikonę USB

Komputer wyświetla menu USB, w którym możemy przejść do ekranu transferu danych naciskając ikonę

Możemy teraz wybrać poszczególne pliki do załadowania do komputera.

Korzystanie z map aplikacyjnych

Aby skorzystać z mapy aplikacyjnej w komputerze TMX-2050 należy uprzednio:

 • ustalić parametry sterowanego przez komputer przyrządu
 • wybrać w komputerze pole
 • Przypisać mapę aplikacyjną do pola

Aby skonfigurować mapę należy:

 • W Menu Run nacisnąć ikonę mapyaplikacyjnej . Z listy aktywnych przyrządów (channels) wybieramy ten, za pomocą którego rozprowadzać będziemy nawóz.
 • Następnie, naciskamy Prescription File Name iwybieramy z listy plików mapę aplikacyjną którą chcemy zastosować. Zatwierdzamy wybór i naciskamy przycisk Next
 • Teraz należy wybrać nazwę kolumny w której przechowywane są wartości dawek (Column Name). W przypadku map aplikacyjnych SatAgro jest to kolumna „DOSE”.
 • W kolejnym kroku wybieramy jednostki w których określone są dawki (Column Units).
 • TMX-2050 pozwala ustalić zachowanie sprzętu kiedy wyjedziemy poza obszar mapy aplikacyjnej (When outside Prescription). Może być to Close (sprzęt przestanie rozsiewać nawóz), Last Rate (ostatnia dawka z mapy aplikacyjnej) lub Default Rate (określona przez użytkownika dawka domyślna).
 • Po ustaleniu wszystkich parametrów należy nacisnąć Finish i zatwierdzić zapisanie mapy aplikacyjnej.

Aby rozpocząć pracę z mapą aplikacyjną w polu:

 • w Menu Run przechodzimy do widoku sterowania dawkami naciskając na ikonę .
 • W widoku sterowania dawkami naciskamy przycisk mapy aplikacyjnej – dawki na polu ustalane będą od teraz przez mapę aplikacyjną. Aby powrócić do ręcznego ustawiania dawek należy jeszcze raz przycisnąć ikonę mapy aplikacyjnej.
CFX-750

Terminal CFX-750 oferuje najważniejsze funkcje związane z rolnictwem precyzyjnym w tym prace z mapami aplikacyjnymi zmiennego dawkowania tworzone w SatAgro. Jest to intuicyjne urządzenie, które pozwala na łatwe wykonywanie najczęstszych zadań rolniczych, redukując czas pracy i zwiększając wydajność gospodarstwa.

Wyświetlacz GFX-750 - Trimble Agriculture
Terminal Trimble CFX. Source: trimble.com

Importowanie map aplikacyjnych

Uwaga: w polskojęzycznej instrukcji obsługi Trimble CFX-750 mapy aplikacyjne nazywane są „opisami”

Przy tworzeniu nowy zabiegu w module do zabiegów precyzyjnych w SatAgro, należy pamiętać o prawidłowym określeniu nazwy terminala. Żeby pobrać wynikającą mapę aplikacyjną, w dolnej część trzeba nacisnąć w przycisk „Pobierz > format terminala”. W ten sposób otrzymasz odpowiednio przygotowany folder który, po rozpakowaniu wystarczy skopiować do zewnętrznej pamięci USB.

Aby importować mapy aplikacyjne do komputerów pokładowych Trimble, nośnik USB musi zawierać ściśle określoną strukturę plików i nie zawierać innych danych lub starych map aplikacyjnych. Aby uniknąć utrudnień, do transferu danych najlepiej korzystać z pustego pendrive’a USB 2.0, na który skopiować możemy katalog przygotowany przez SatAgro.

Wgrywanie map aplikacyjnych

 1. Nośnik USB wkładamy do gniazda USB terminala CFX-750.
 2. Aby wgrać dane, w widoku Settings > Data > Manage data (Ustawienia > Dane > Zarządzaj danymi) naciskamy „USB”, po czym wybieramy Retrieve data (Wczytywanie danych).
 3. Możemy teraz wybrać z listy mapę aplikacyjną, którą chcemy wgrać do pamięci wewnętrznej wyświetlacza CFX-750.

Korzystanie z map aplikacyjnych

 1. W widoku Guidance screen (Ekran prowadzenia) naciskamy przycisk pola, aby utworzyć nowe lub wybrać istniejące pole.
 2. Wyświetlacz CFX-750 szuka w pamięci wewnętrznej plików powiązanych z polem; po wyznaczeniu lub wybraniu przez użytkownika pola wyświetlany jest następujący ekran:

  z którego wybrać możemy interesującą nas mapę aplikacyjną.
 3. W kolejnym kroku musimy określić szereg parametrów mapy aplikacyjnej:

   

  1. Rate Column (kolumna dawki) – nazwa kolumny zawierającej wartości dawek, w przypadku map aplikacyjnych SatAgro – „Rate”.
  2. Rate Units (jednostki dawki) – jednostki, w których zdefiniowaliśmy dawki: kilogramy lub litry na hektar.
  3. Scale Factor (czynnik skalujący) – wartość, przez którą przemnożone zostaną dawki. Jeżeli nie rozcieńczamy nawozu i chcemy stosować dawki zdefiniowane w kreatorze mapy aplikacyjnej, pomijamy to ustawienie lub definiujemy jako „1”.
  4. Rate Outside Prescription (dawka poza mapą aplikacyjną) – dawka, jaką chcemy zastosować poza granicami mapy aplikacyjnej. Jeżeli mapa aplikacyjna obejmuje cały obszar na którym chcemy nawozić, najlepiej ustawić wartość „0”.
 4. Zatwierdzamy wybraną mapę i wprowadzone wartości parametrów naciskając zielony ptaszek.